Aktuelt

Årsmøtedokumenter – 17.04.2024 kl 19 i Øfsti Grendehus

Valgkomiteens innstilling mangler pr 18.mars, den vil bli lagt ut så fort den er klar.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes flaksjo@gmail.com innen 5. april.

Årsmøte i Flaksjø- og Lillefjell bygdeallmenning, Sorte Grendehus, 29. mars kl 19

Vanlige årsmøtesaker.

Her finner dere årsmøtedokumentene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til flaksjo@gmail.com innen 23. mars 2023

Årsmøte i Flaksjø og Lillefjell bygdeallmenning torsdag 28. april 2022 kl 19.00 i Øfsti grendehus

Vanlige årsmøtesaker og valg.

Her finner dere årsmøtedokumentene (og snart valgkomiteens forslag).

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet eller motkandidater til valgkomiteens forslag, sendes til flaksjo@gmail.com innen 22. april 2022.

Årsmøte i Flaksjø og Lillefjell bygdeallmenning torsdag 4. november kl 19 i Sorte grendehus

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til flaksjo@gmail.com innen 27. oktober 2021.

Her finner dere årsmøtedokumentene i PDF-format.

Blinking for sesong 20-21

Styret har gjennomført blinking av ved- og tømmerutvisning for kommende sesong. Arbeidet foregikk under kyndig ledelse av skogbestyrer Rune Moen. Knotten holdt oss med godt selskap. Informasjon om blinken til de som har bestilt blir delt ut i disse dager.

Blinking og påføring av utvisningsnummer.
Treets volum måles på en tradisjonell måte.
Fra venstre styreleder Arne Stene, styremedlemmene Bjørn Ole Håve og Even Damås, og skogbestyrer Rune Moen. Noen med beskyttelse mot knotten.
(FOTO: Egil Petter Stræte)

Dom i sak om bruksrett

Det ble 19. juni avgitt dom i bruksrettssak i bygdeallmenninga. Dommen fra Inntrøndelag tingrett er vedlagt her. Saksøker vant fram i saken og fikk i dommen tilkjent bruksrett. Dommen er ennå ikke rettskraftig og ankefristen er i månedskiftet august/september. Styret i bygdeallmenninga har pr. i dag ikke behandlet dommen. Dette til informasjon.

Gjennomført årsmøte

Etter å ha blitt utsatt på grunn av korona-restriksjoner ble årsmøtet for de bruksberettigede i bygdeallmenninga gjennomført 18. juni. To nye styremedlemmer er valgt inn i styret etter at to hadde takket nei til gjenvalg.

Petter Slungaard har vært med i styret i 12 år, og herav åtte år som styreleder, mens Pål Bæverfjord takket for seg etter åtte år i styret. Begge ble takket for sin innsats for bygdeallmenninga.

Pål Bæverfjord (t.v.) og Petter Slungaard

Etter gjennomført valg består det nye styret av: Arne Stene (gjenvalg), Even Damås (ny), Bjørn Ole Håve (ny), Geir Johan Einang (ikke på valg) og Egil Petter Stræte (ikke på valg). Vararepresentanter: Sigurd Svendsen og John Berg.

Styret konstituerer seg selv og her ble Arne Stene valgt til ny styreleder og Egil Petter Stræte til nestleder.

Det var lagt opp til et møte hvor korona-restriksjoner skulle overholdes med spritvask, avstand og emballert servering.

Årsmøte 2020 – ny dato

Nå har situasjonen med korona blitt såpass normalisert at vi kan avholde årsmøtet som ble utsatt. Bruksberettigede inviteres derfor til årsmøte i Flaksjø og Lillefjell bygdeallmenning torsdag 18. juni kl. 19.00 på Øfsti Grendehus.

Manntallet og årsmøtedokumenter finner du i tidligere nyhetssak som ble lagt ut på denne nettsiden 17. februar i år. Disse dokumentene gjelder fortsatt.

Styret har imidlertid åpnet for at det på ny kan meldes inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt motforslag til valgkomitéens innstilling. Saker som ønskes behandlet må være styreleder Petter Slungaard i hende seinest fredag 12. juni, og motforslag må være valgkomitéens leder Per Kristian Mæhlen i hende seinest samme dag. Det blir noe kortere tidsfrister enn loven sier, men siden dette er andregangs invitasjon skulle saker og dokumenter være kjent for de bruksberettigede.

Styret vil søke å gjennomføre møtet på en forsvarlig måte for å redusere faren for koronasmitte blant annet med å holde nødvendig avstand mellom møtedeltakerne.

Årsmøte 2020 – utsatt

Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid på grunn av Covid-19. Ny dato vil bli annonsert. Hvis det blir innen rimelig tid vil årsmøtedokumentene gjelde fortsatt, inklusive valgkomiteens innstilling.

Bruksberettigede inviteres til årsmøte i Flaksjø og Lillefjell bygdeallmenning mandag 30. mars kl. 19.00 i Øfsti Grendehus.

Manntallet baserer seg på de bruksberettigede eiendommene, og denne oversikten finner du ved å laste ned dokumentet her:

De som står oppført i manntallet har stemmerett ved årsmøtet.

Årsmøtedokumenter:

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styreleder i hende seinest 20. mars.

For gjennomføring av valg står det følgende i lov om bygdeallmenninger av 1992:

§ 4-7. (valgkomité, forslag på styremedlemmer og varamedlemmer, motforslag)

Valget tilrettelegges og ledes av en valgkomité på tre til fem medlemmer som velges av de stemmeberettigede i forbindelse med styrevalget, jfr. § 3-14 første ledd nr. 3. Valgkomiteen velger selv sin leder.

Valgkomiteen skal fremme forslag på styremedlemmer og varamedlemmer i det antall som skal velges, og forslag til medlemmer i valgkomiteen.

Valgkomiteens forslag skal legges ut til gjennomsyn sammen med de øvrige årsmøtedokumenter, jfr. § 3-13 annet ledd. Eventuelle motforslag kan innleveres valgkomiteen av enhver stemmeberettiget innen to uker før valget avholdes, og skal være tilgjengelige for gjennomsyn senest én uke før årsmøtet.

Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Annonse i StjørdalsNytt 19.02.2020